The Almighty Dragon General [Chinese] chapter 2500-7000

Tang Chuchu
Thea Callahan

Chu Chu

Jiang  Chen
James  Caden

Yizhong
Zigmund

Tang Song
David Callahan

Tang Bo
Benjamin

Tang Tianlong
Lex

Dan Qianqian
Cynthia

Yi Tingting
Tiara

Xu Qing
Quincy

Qin Nian
Newton

Jiang Tian
Thomas Caden

Jiang Tiancai

Jiang Di
Tobias Caden

Jiangdi

Jiang Fu
Bennett Caden

Jiang Wumeng
Maxine Caden

Jiang Luo
Lorenzo

Murong Chong
Callan

Long Xuan
Xavi Lee

Taohua
Halvor

Longyu
Yasmine Lee

Long Yu

Patriarch Long

Kai Xiaotong
Delilah

Ouyang Lang
Lucjan

Chen Jingfeng
Jackson Cabral

Master Jiang
Mr. Caden

Chen Yudie
Delainey Campbell

Xiao Yaofu
Flynn

Xiaoyaofu

Guan Fei
Francesco Gardner

Zhuge Er
Ezekiel Zayden

Zhuge Liang
Lazarus Zayden

Zhuge Lang

Zhuge family
Zayden family

Murong Chong
Callan

Taiyi
Polaris

Koehler
Case

Chen Yun
Tapio Cabral
The son of Jackson,
the head of the Mount Thunder Sect,
and the eldest brother of Delainey

He Xin
Xara

Xiao Hei
Henry

Shi Zhixuan
Zaiden Sullivan

Patriarch Shi
Patriarch Sullivan

Gui Li
Levi Grant

Landuo
Tyrus

Lando

Lan Lan Tuo

Lan Tuo

Chen Qingshan
Simon Cabral

Xiaoyao Wentian
Winston Blithe

King Xiaoyao
Blithe King

Xiaoyao family
Blithes

Xiaoyaodan
Donovan (the head of the Blithes)

Xiao Yaodan

Shihuang
Finnegan Xanthos

Bai Xiaosheng
Omniscient Deity
(the owner of Jade Sect)

Xu Fu
Finnegan

Luo family
Lowes

Omniscient Deity of Jade Sect.

Jackson and Delainey of the Mount Thunder Sect.

Bennett from the Cadens.

Callan, the former master of the Gu Sect.

Jersey
Lance

Jiangzhong
Cansington

Mortal Clinic
Common Clinic

True Evil Sword
Malevolent Sword

Gu Sect
Gu Sect

Mr. Murong
Mr. Maverick

Tang family
Callahan family

Linlang Pavilion
Jade Sect

neutral force
neutral organization

martial arts world
ancient martial world

force
sect

Tianshan Pass
Mt. Thunder Pass

Tianshan
Mount Thunder Sect

descendant of King Lanling
Prince of Orchid Mountain’s descendant

King Lanling
the Prince of Orchid Mountain

King of Lanling

kung fu
Movement Skills

Tianmen
Celestial Sect

ghost mask
ghoulish mask

True Evil Sword
Malevolent Sword

True Evil King
Malevolent King

King Zhenxie

king of true evil

Long family
Lee family

Dadong Chamber of Commerce
Orient Commerce

Daxia’s economy
Sol’s economy

Daxia
Sol

Great Xia Kingdom

Jiang family
Caden family

chamber of commerce
chamber of commerce

Xingjian
Blade of Justice

Xing Jian

Dragon King
Dragon King

Qin emperor
King Quavon

Emperor Qin

Qin Huang

Qin Huangling

Temple of Punishment
courthouse

chief justice of the courthouse
Chief Law Officer

Qianjizhen
thousand machine formation

Qianji Formation

Vajra Immortal Art
Invincible Body Siddhi

Vajra Indestructible Magical Art

indestructible magic of Vajra

Tiangang True Qi
Heavenly Breath

Tiangang zhenqi

zhenqi

Tiangang true qi

Di Sha
Demonic Breath

Valley of the Medicine Kings
Medical Saint in Medical Valley

Earth Sha Qi Kungfu
The Book of Malice

Earth Sha

Earth Sha Qi

Earth evil true qi

Heaven-Defying Eighty-one Needle
Crucifier

the first blood emperor
the first blood emperor

Qigong Dafa
Great Law of Absorption

Dafa of absorbing energy

Tianshan School
Mount Thunder Sect

Snow Cave of the Tianshan School
Snow Caverns of Mount Thunder Sect

True Evil Sword
Malevolent Sword

Suppressing Evil Sword

Nanhuang City
Southern Plains City

Southern Desolate City

Southern Desert City

Southern Wilderness
Southern Plains

Thirteen Swords of Heaven
Thirteen Heavenly Swords

thirteen sword qi
thirteen Sword Energies

powerful people from the Great XiaThe martial artists of Sol

Mongolia
Malgudi

Mongolian
Malgudian

Nine Unique Sutras
Nine Scriptures of Ordeals

Nine Unique Scriptures

Nine Absolute Scriptures

Nine Unique Mantras

Nine Unique Manuals

Nine Jue Sutras

Taiyi Sect
Polaris Sect

Master Taiyi
Archbishop Polaris

Tai Yi

Taizhen
Zekiel Polaris

Old ancestor
Grand Patriarch

emperor of Kyoto
Emperor of the Capital

Son of Heaven

Tianjue Sword Art
Thirteen Heavenly Sword

Demon Sword Art
Demonic Sword Art

Yaowang Valley
Medical Valley

Big Eagle
Durandal

Daying

The Great Eagle Queen
The Queen of Durandal

Shangqing Jue
Ataraxia

Spirit Turtle Neidan
core of the Spirit Turtle

Xiling Mountain
Mount Littleroot

Western Territory
Western Border

western region

Yixiantian Canyon
Romsdalen Valley

unicorn
qilin

Kylin

The mountain of Tianshanguan
Mt. Thunder Pass, Mount Thunder Sect

Tianshan

Wudang
Disciples of the Heaven and Earth Sect

Five Sacred Sword Sect
Five Swirling Blades Sect

Wuyue Sword Sect

Shenjian Villa
the Sylvan Sect

Scroll to Top